ANUNȚ

INVITAȚIE DE PARTICIPARE – Servicii de pază și protecție

Autoritatea contractantă: Opera Națională București, cu sediul în Bdul. Mihail Kogălniceanu nr. 70 – 72, sector 5, București, CIF 4221314, telefon: 021 314 69 80, fax: 021 310 49 88, e-mail: achizitiipublice_onb@yahoo.com

 1. 1. Denumire contract: Servicii de pază și protecție
 2. 2. Descrierea contractului: Serviciid de pază și securitate a bunurilor și persoanelor, a evenimentelor ce vor avea loc în cadrul Operei Naționale București conform caietului de sarcini anexat.
 3. 3. Tip achiziție:
  Procedură simplificată proprie pentru servicii din categoria celor din Anexa 2.
 4. 4. Sursa de finanțare: Bugetul de stat
 5. 5. Tipul contractului: Servicii de pază și protecție CPV: 79713000-5
 6. 6. Împărțire pe loturi: nu.
 7. 7. Perioada de valabilitate a ofertelor: 60 de zile de la data limită de depunere a ofertelor.
 8. 8. Valoare estimată a achiziției: 500.000 lei, perioada contractului 01.05.2018 – 31.12.2018
 9. 9. Criterii de calificare: Operatorii economici trebuie să îndeplinească cerințele legale privind desfășurarea activității de prestare a serviciilor a căror achiziție se urmărește și experiența similară minim 3 ani.
 10. 10. Criteriul de artribuire: Prețul cel mai scăzut.
 11. 11. Termenul limită de depunere a ofertelor: 19.04.2018, ora 15:00.
 12. 12. Adresa la care se transmit/depun ofertele: Ofertele se depun la sediul autorității contractante – Opera Națională București, Bdul. Mihail Kogălniceanu nr. 70-72, sector 5, București.
 13. 13. Modalitate întocmire ofertă: Opis cu documentele. Oferta tehnică va fi întocmită conform specificațiilor caietului de sarcini. Oferta financiară se va prezenta în lei fără TVA, respectiv cu prețul/oră pe fiecare post în parte, cât și prețul pe numărul total de ore.
 14. 14. Condiții de participare: Oferta tehnică și financiară vor fi introduse în plicuri distinct, care vor fi sigilate și inscripționate corespunzător. Ambele plicuri vor fi introduse în alt plic sigilat, cu opisul documentelor. Pe plic se va scrie „A NU SE DESCHIDE ÎNAINTE DE DATA 19.04.2018, ora 15:00”. Plicurile vor fi însoțite de scrisoarea de înaintare și împuternicire (dacă este cazul).  Ofertele depuse după termenul limită de depunere a ofertelor vor fi respinse. Ofertele care nu îndeplinesc cerințele și nu conțin documentele/formularele aferente fiecărei cerințe vor fi respinse de autoritatea contractantă. Ofertantul desemnat câștigător va posta oferta în SEAP, în vederea finalizării procedurii prin mijloace electronice SEAP, în condițiile în care acesta deține cont, în caz contrar achiziția se va finaliza offline prin transmiterea comunicărilor cu privire la rezultatul procedurii de atribuire. În cazul în care, prețul fără TVA, inclus în propunerea financiară depășește valoare estimată comunicată în prezentul anunț de participare și nu există posibilitatea disponibilizării de fonduri suplimentare pentru îndeplinirea contractului de achiziție publică, autoritatea contractantă poate respinge oferta ca fiind inacceptabilă.

Pentru clarificări sau solicitări de informații suplimentare: se vor primi numai în scris și se vor înregistra la sediul achizitorului, dar numai în primele 3 (trei) zile de la data publicării anunțului de participare.

*Mai multe detalii aici

*Descarcă mai jos formularele:

FORMULARUL nr. 1 – SCRISOARE DE ÎNAINTARE
FORMULARUL nr. 2 – DECLARAȚIE PRIVIND CONFIDENȚIALITATEA PE PARCURSUL DERULĂRII CONTRACTULUI
FORMULARUL nr. 3 – FIȘĂ INFORMAȚII GENERALE
FORMULARUL nr. 5 – DECLARAȚIE PRIVIND NEÎNCADRAREA ÎN PREVEDERILE ART. 164 DIN LEGEA NR. 98-2016
FORMULARUL nr. 6 – DECLARAȚIE PRIVIND NEÎNCADRAREA ÎN PREVEDERILE ART. 165 DIN LEGEA NR. 98-2016 PRIVIND ACHIZIȚIILE PUBLICE
FORMULARUL nr. 7 – DECLARAȚIE PRIVIND NEÎNCADRAREA ÎN PREVEDERILE ART 167 DIN LEGEA NR. 98-2016 PRIVIND ACHIZIȚIILE PUBLICE
FORMULARUL nr. 8 – DECLARAȚIE PRIVIND CONFLICTUL DE INTERESE NEÎNCADRAREA ÎN PREVEDERILE ART. 59 DIN LEGEA NR. 98-2016 PRIVIND
FORMULARUL nr. 9 – Declarație privind asigurarea cu personal de specialitate, numărul și pregătirea acestora
FORMULARUL nr. 14 – DECLARAȚIE privind susținerea contractului de prestări servicii cu personal calificat, numărul și pregătirea
FORMULARUL nr. 16 – FORMULAR DE PROPUNERE FINANCIARĂ
FORMULARUL nr. 18 – FUNDAMENTAREA PREȚULUI OFERTEI
FORMULARUL nr. 20 – DECLARAȚIE PRIVIND PRINCIPALELE PRESTĂRI SERVICII ȘI EXPERIENȚA SIMILARĂ
FORMULARUL nr. 21 – ÎMPUTERNICIRE
FORMULARUL nr. 22 – SOLICITĂRI DE CLARIFICĂRI