Opera Națională București organizează concurs pentru ocuparea unui post vacant de execuție de artist instrumentist, gradul I (vioară 2) în cadrul Serviciului Orchestră cu angajare pe perioada determinată, în temeiul prevederilor HG nr.286/2011 – cu respectarea prevederilor Legii nr. 33 din 16 martie 2021 pentru aprobarea OUG nr. 183/2020, OUG nr. 103/2021.

ORGANIZARE:

 1. Artist instrumentist, gradul I (vioară 2)
 2. Concursul se desfăşoară în două etape

Etapa a I –a: (eliminatorie) selecţia dosarelor: data, 03.12.2021, ora 11:00, sediul ONB, Bd. M. Kogălniceanu nr. 70 – 72, sector 5, Bucureşti, sala ”Protocol”.

Etapa a II-a:

 • proba practică (considerată primă probă): data, 13.12.2021, începând cu ora 10:00, sala ”Rosensteck”, sediul ONB, Bd. M. Kogălniceanu nr. 70 – 72, sector 5, Bucureşti, (Conform programării afişate)
 • proba interviu: data, 13.12.2021, sala ” Rosensteck”, sediul ONB, Bd. M. Kogălniceanu nr. 70 – 72, sector 5, Bucureşti, (Conform programării afişate).

B.    Bibliografie

Proba practică cuprinde: Recital

– W A. Mozart – partea I + cadenţă, din concertele nr 3,4 sau 5(cu pian).

– J S. Bach – două părți contrastante sau fugă.

Interviul cuprinde cunoștințe despre repertoriul de operă și balet

– G. Puccini              – Tosca                         act III, pag 47 (până la reper 9)

– S. S. Prokofiev       – Romeo şi Julieta          – act I, nr. 13, pag 28 – 29 (până la reper 80);

– V Bellini                – Norma                        – act I, nr. 1, reper 13 – 4 măs. după 15;

– C. Saint-Saëns       – Samson și Dalila         – Danse Bacchanale;

– WAMozart            – Nunta lui Figaro         – finale 2 – alegro – molto;

– WAMozart           – Nunta lui Figaro          – act 1, nr. 2 până la recitativ (reper 30);

*În timpul desfășurării concursului, comisia de concurs își rezervă dreptul de a opri prestația candidatului în situația în care aceasta este concludentă.

 • Condiții specifice necesare pentru înscriere:
  • Studii universitare de lungă durată, cu diplomă de licență în muzică, specializarea vioară
  • Vechimea în muncă nu este cazul.

Înscrierile se fac la sediul Operei Naţionale Bucureşti, Bd. M. Kogălniceanu nr. 70 – 72, sector 5, Bucureşti, Serviciul resurse umane, contact e-mail onb@operanb.ro, tel: 021 3146980 / interior 2127 / 2148.

Dosarele se pot depune până la data de 02.12.2021, ora 14:00.

Condiţiile generale necesare ocupării unui post de natură contractuală vacant:

Poate ocupa un post vacant persoana care îndeplineşte următoarele condiţii:

 • a) are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;
 • b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
 • c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 • d) are capacitate deplină de exerciţiu;
 • e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
 • f) îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
 • g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

Documente necesare pentru înscriere:

(1) Pentru înscrierea la concurs candidaţii vor prezenta un dosar de concurs care va conţine următoarele documente:

a) cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului autorităţii sau instituţiei publice organizatoare;

b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;

c) copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituţia publică;

d) carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţele care atestă vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor, în copie;

e) cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează;

f) adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;

g) curriculum vitae;

(2) Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii

(3) În cazul documentului prevăzut la alin. (1) lit. e), candidatul declarat admis la selecţia dosarelor, care a depus la înscriere o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale, are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfăşurării primei probe a concursului.

(4) Actele prevăzute la alin. 1 lit. b)-d) vor fi prezentate şi în original în vederea verificării conformităţii copiilor cu acestea.

I. Calendarul de desfăşurare a concursului pentru ocuparea postului vacant – artist instrumentist, gradul I

                                                            (vioară 2) – în cadrul Serviciului Orchestră

afişat anunţ:                                                                           – 12.11.2021

depunerea dosarelor:                                                            – până la data 02.12.2021 (ora 14:00)

etapa I,selecţia dosarelor,                                                  03.12.2021, ora 11:00

afişarea rezultatelor, etapa I,                                                – 06.12.2021

contestaţiile – etapei I, se pot depune la data de                 – 07.12.2021 până la ora 14:00

afişarea rezultatelor contestaţiilor – etapei I,                       – 08.12.2021

etapa a II-a,

Proba practică și Proba interviu                  13.12.2021, conform programării începând cu ora 10:00

afişarea rezultatelor,                                                              – 14.12.2021

contestaţiile                                                                           – 15.12.2021 până la ora 14:00

afişarea rezultatelor contestaţiilor                                        – 16.12.2021

Afișarea rezultatele finale                                                 – 17.12.2021