14 noiembrie 2016

Anunț
privind concursul pentru ocuparea unui post vacant de execuţie de
solist balet (băieți), treapta I, din cadrul Compartimentului soliști balet, Direcția de balet a Operei Naţionale Bucureşti

 

Opera Națională București organizează concurs pentru ocuparea unui post vacant de execuţie de solist balet (băieți), treapta I, din cadrul Compartimentului soliști balet, Direcția de balet a Operei Naţionale Bucureşti, în temeiul prevederilor Hotărârii Guvernului nr.286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare.

 

Concursul se desfăşoară  în două etape:
Etapa I (eliminatorie) –
selecţia dosarelor

 • – data 29.11.2016, ora 14:00, sediul ONB, Bd. M. Kogălniceanu nr. 70 – 72, sector 5, Bucureşti, sala de protocol.

Etapa a II-a – probele practice

 • – data 12.12.2016, ora 10:00, sala de ”Studio”et. 3, sediul ONB, Bd. M. Kogălniceanu nr. 70 – 72, sector 5, Bucureşti (conform programării afişate).

*Având în vedere specificul instituţiei, a probelor de concurs (probe practice) prestaţia candidaţilor poate fi înregistrată.

Înscrieri și alte relații:
Înscrierile se fac la sediul Operei Naţionale Bucureşti, Bd. M. Kogălniceanu nr. 70 – 72, sector 5, Bucureşti, Serviciul resurse umane, persoană de contact Virginia Domnişan, virginia_domnisan@yahoo.com, 0731 337723 sau 021 146980 / interior 2127 / 2148.
Dosarele se pot depune de la data de 15.11.2016 până la data de 28.11.2016, ora 16:00.
Condiţiile generale necesare ocupării unui post de natură contractuală vacant:
Poate ocupa un post vacant persoana care îndeplineşte următoarele condiţii:

 • are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;
 • cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
 • are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 • are capacitate deplină de exerciţiu;
 • are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
 • îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
 • nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

 

Condiții specifice de participare:

 • Studii medii de specialitate, cu diplomă de bacalaureat.
 • Vechimea în muncă nu constituie condiție de participare la concurs
 • Notă: Încadrarea în muncă se face în condiţiile Legii nr. 53/2003, Codul muncii, republicat, cu modificările şi completările ulterioare coroborat cu prevederile OG 21/2007 (contract individual de muncă pe perioada determinată).

Documente necesare pentru înscriere:

 1. a) cerere de înscriere la concurs, adresată conducerii instituţiei (tipizat de la instituţie);
 2. b) copia actului de identitate şi orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, certificat de naştere, certificat de căsătorie;
 3. c) copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului;
 4. d) copia carnetului de muncă şi / sau, după caz, adeverinţe care atestă vechimea în muncă și în specialitatea studiilor (ulterior datei de 01.01.2011 vechimea se probează cu adeverință eliberată de angajator);
 5. e) cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează (candidatul declarat admis la selecţia dosarelor, care a depus la înscriere o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale, are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfăşurării primei probe a concursului);
 6. f) adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate. Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii;
 7. g) curriculum vitae, scrisoare de intenţie.Actele prevăzute la lit. b) – d) vor fi prezentate şi în original în vederea verificării conformităţii copiilor cu acestea.


Bibliografie
și tematică

 • Studii: bară, mijloc, sărituri
 • Prezentarea unei variaţii din repertoriul curent al direcției de balet al Operei Naţionale Bucureşti – P.I. Ceaikovski – Lacul Lebedelor – actul III

Calendarul de desfăşurare a concursului:

 • afişat anunţ: 14.11.2016
 • depunerea dosarelor: 15.11.2016 – 28.11.2016 (orele 8:00 – 16:00)
 • etapa I,
 • selecţia dosarelor 29.11.2016, ora 14:00
 • afişarea rezultatelor, etapa I, 05.12.2016
 • contestaţiile – etapei I, se pot depune la data de 06.12.2016 până la ora 16:00
 • afişarea rezultatelor contestaţiilor – etapei I, 07.12.2016

 

 • etapa a II-a,
 • probele practice, 12.12 2016, începând cu ora 10:00
 • afişarea rezultatelor, etapei a II-a, 13.12.2016
 • contestaţiile – etapei a II-a, a se pot depune la data de 14.12.2016 până la ora 16:00
 • afişarea rezultatelor contestaţiilor, 16.12.2016 (rezultatele finale)