NR. 6453/29.09.2022

ANUNȚ DE PUBLICITATE  LA ACHIZIȚIA DIRECTA DE SERVICII DE REORCHESTRARE PENTRU OPERATA CRAI NOU DE CIPRIAN PORUMBESCU  ORGANIZATA DE OPERA NAȚIONALĂ BUCUREȘTI

1.OPERA NATIONALA  cu sediul în București, str.Mihail Kogalniceanu nr.70-72, sector 5, cod fiscal 4221314, în calitate de autoritate contractantă.

Telefon:

2.Tip anunt: Contract de achizitie publica care are ca obiect Servicii pentru evenimente din Legea 98/2016.

3.Tip contract: Servicii  de reorchestrare   pentru Opereta Crai Nou 

4.CPV: 79952000-2

5.Descrierea contractului: Servicii pentru evenimente-servicii de reorchestrare a spectacolului Crai Nou conform caietului de sarcini

 6.Valoarea maxima estimata: 300.000 Ron  inclusiv TVA.

 7.Perioada contract: Contractul se va incheia de la data de 04.10.2022 pana la data de 31.10.2022.

9.Actualizare pret contract : Ajustarea pretului este posibila numai in cazul in care au loc modificari legislative sau au fost emise de autoritatile locale acte administrative care au ca obiect instituirea,modificarea sau renuntarea la anumite taxe /impozite locale al caror efect se reflecta in cresterea/diminuarea costurilor pe baza carora s-a fundamentat pretul contractului.

8.Criterii de atribuire :pretul cel mai scazut,.

9.Termen limita de primire al ofertelor: 03.10.2022 ora 10.00.

10.Sedinta de deschidere a ofertelor : 03.10.2022 ora 11.00.

11.Informatii suplimentare : Documentatia de atribuireeste publicata pe site-ul Operei Nationale. .Alte informatii se obtin de la Serviciul Achizitii Publice sau prin solicitare prin e-mail la adresa :achizitii.publice@operanb.ro.

12.Sursa de finantare: Venituri proprii.

13.Adresa la care se transmit ofertele : OPERA NATIONALA  cu sediul în București, str.Mihail Kogalniceanu nr.70-72, sector 5, telefon 021/314 69 80 sau prin email la adresa achizitii.publice@operanb.ro. .

14.Limba in care trebuie redactata oferta : Limba romana.

15.Perioada de timp in care ofertatuntul sa isi mentina oferta: 3 luni de la data primirii ofertei. Nu se accepta depunerea de oferta alternative.

16.Procedura utilizata : Achizitie directa

Autoritatea contractanta va efectua platile pentru serviciile  achizitionate , cu ordin de plata în contul de Trezorerie al furnizorului în termen de 30 (treizeci) de zile de la primirea facturii pentru prestarea lucrarilor. In mod exceptional, in cazul lipsei fondurilor bugetare disponibile, termenul de plata este de maximum 60 de zile calendaristice si se poate prelungi cu pana la 90 de zile, in contextul unor situaţii de urgenţă declarate de autorităţile statului (de exemplu în cazul pandemiei), conform art.5 din Legea nr. 72 de la data inregistrarii facturilor fiscale la sediul institutiei,insotite de proces verbal de receptie,prin ordin de plata in contul de trezorerie al prestatorului.

Atasam documentatia de atribuire compusa din :

Caiet de sarcini;