ANUNŢ

la procedura de atribuire a contractului de achiziţie publică pentru închiriere spaţiu aflat în utilizarea Operei Naţionale Bucureşti

 

1.        Obiectul contractului: încheierea unui contract de închiriere a unui spaţiu din imobilul situat în municipiul Bucuresti, aflat în administrarea OPEREI NAȚIONALE BUCUREȘTI, cu sediul în municipiul București, Bd. Mihail Kogălniceanu nr. 70-72, sector 5;

2.      Criteriul aplicat pentru  atribuirea contractului va fi „preţul cel mai mare” pentru ofertele care sunt conforme cu cerinţele caietului de sarcini;

3.       Ofertele se depun cu cel puțin 24 de ore înainte de data organizării licitaţiei. Ofertele se depun în plic sigilat la sediul Operei Naţionale Bucureşti (Bucureşti, Bd. Mihail Kogălniceanu nr. 70-72, sector 5), până la data-limită de depunere menţionată în anunţ. Plicul va fi marcat cu denumirea şi adresa locatorului (titularul dreptului de administrare) şi cu inscripţia “A nu se deschide înainte de data de 28.10.2016, ora 11.30” şi va indica bunul imobil (spaţiul comercial) pentru care este depusă oferta; toate documentele care alcătuiesc oferta trebuie să fie ştampilate şi semnate cu numele în clar de către reprezentantul legal sau de împuternicitul special autorizat să angajeze ofertantul în contractul de închiriere şi să aibă trecută data la care s-a redactat respectivul document. Orice ştersătură, adăugare, interliniere sau scris peste cel dinainte sunt valide numai dacă sunt vizate de către persoana autorizată să semneze oferta. Nu sunt admise completări ulterioare ale documentaţiei de calificare.

4.     Selecţia şi alegerea ofertei celei mai avantajoase se va face în data de 28.10.2016, ora 11.30, la sediulOPEREI NAȚIONALE BUCUREȘTI.

5.      Caietul de sarcini poate fi descărcat de aici.

Calendar procedură:

ETAPĂ DATA
Postare invitaţie de participare pe web-site ONB 19.10.2016
Data analizării ofertelor depuse 28.10.2016, ora 11.30
Semnarea contractului (estimare) 04-18.11.2016