Autoritatea contractantă: Opera Națională București, cu sediul în B-dul. Mihail Kogălniceanu, Nr. 70-72, sector 5, București, CIF 4221314, tel: 021 314 69 80, fax:  021 310 49 88, e-mail:  achizitii.publice@operanb.ro

 1. Denumire contract: Servicii de medicina muncii și asistență personal medical –CPV 85147000-1, 79625000-1
 2. Descrierea contractului: Servicii de medicina muncii și asistență personal medical în cadrul Operei Naționale București, conform caietului de sarcini anexat.
 3. Tip achiziţie: Procedură proprie pentru servicii din categoria celor din Anexa 2.
 4. Sursa de finanţare: Bugetul de stat.
 5. Tipul contractului:  Servicii anexă 2.
 6. Perioada de valabilitate a ofertelor: 30 zile de la data limită de depunere a ofertelor.
 7. Valoarea totală estimată a achiziției: 133.705 lei 0 (zero) TVA% pentru perioada contractului 15.04.2019 – 31.12.2019.
 8. Criterii de calificare: operatorii economici trebuie să îndeplinească cerințele legale privind desfășurarea activității de prestare a serviciilor a căror achiziție se urmărește și experiență similară minim 3 ani.
 9. Criteriul de atribuire:  Prețul cel mai scăzut.
 10. Termenul limită de depunere a ofertelor: 09.04.2019, ora 15.00.
 11. Adresa la care se transmit/depun ofertele: Ofertele se depun la Registratura autorității contractante Opera Natională București, b-dul Mihail Kogălniceanu, nr. 70-72, sector 5, București.
 12. Modalitate întocmire ofertă: Oferta și toate documentele solicitate, însoțite de scrisoarea de înaintare (model formular 1) vor fi semnate de către reprezentantul legal al ofertantului sau împuternicire legală – semnată de către administrator/reprezentantul legal, sau un alt document legal echivalent, în cazul în care semnatarul ofertei este altcineva decât administratorul/reprezentantul legal al firmei (original/traducere autorizată). Propunerea Tehnică – constituie un document distinct ce se va elabora cu respectarea specificațiilor tehnice minimale ale caietului de sarcini. La propunerea tehnică se va atașa o declarație privind sănătatea și securitatea în muncă . Oferta financiară se va prezenta în lei fără TVA. Valabilitatea ofertei este 30 de zile de la data limită pentru transmiterea ofertelor. Nu se acceptă oferte parțiale/variante/oferte alternative.

 Declarație pe propria răspundere că nu se află în situațiile prevăzute la art. 164, 165, 167 și 60 din Legea 98/2016 (Formulare – anexate).

– Ceritificat constatator ONRC la o dată recentă, din care să reiasă  faptul că unul sau mai multe din codurile CAEN active (principale și/sau secundare) și autorizate are/au legătură concretă cu obiectul prezentei achiziții.

– Certificat de înregistrare al cabinetului medical de medicina muncii ofertant în Registrul Unic al cabinetelor medicale, eliberat de Direcția de sănătate publică, conform prevederilor legale în vigoare; autorizație sanitară de funcționare (în vigoare) pentru cabinetul medical de medicina muncii conform legii. Medicii de medicina muncii care lucrează în cabinetul medical de medicina muncii sunt membri ai Colegiului Medicilor din România.

 1. Condiții de participare – Oferta tehnică și financiară vor fi introduse în plicuri distincte, care vor fi sigilate și inscripționate corespunzător. Ambele plicuri vor fi introduse într-un alt plic sigilat, cu opisul documentelor. Pe plic se va scrie “A NU SE DESCHIDE ÎNAINTE DE DATA DE 09.04.2019, ora 15.00. Plicurile vor fi însoțite de scrisoarea de înaintare și împuternicire (dacă este cazul). Ofertele depuse după termenul limită de depunere a ofertelor vor fi respinse. Ofertele care nu îndeplinesc cerințele și nu conţin documentele/formularele aferente fiecărei cerinţe vor fi respinse de autoritatea contractantă. Ofertantul desemnat câștigător va posta oferta în SEAP, în vederea finalizării procedurii prin mijloace electronice SEAP, în condiţiile în care acesta deţine cont, în caz contrar, achiziția se va finaliza offline prin transmiterea comunicărilor cu privire la rezultatul procedurii de atribuire. În cazul în care prețul fără TVA inclus în propunerea financiară depășește valoarea estimată comunicată în prezentul anunț de participare și nu există posibilitatea disponibilizării de fonduri suplimentare pentru îndeplinirea contractului de achiziție publică, autoritatea contractantă poate respinge oferta ca fiind inacceptabilă.

Pentru clarificări sau solicitări de informații suplimentare:  se vor primi numai în scris și se vor înregistra la sediul achizitorului, dar numai în primele 3 (trei) zile de la data publicării anunțului de participare.

*Mai multe detalii aici:

*Puteți descărca Anexa 2 de aici:

*Puteți descărca Formularele de aici: