ANUNȚ

INVITAȚIE DE PARTICIPARE – Servicii de mentenanță supraveghere video și acces persoane

Opera Națională București, cu sediul în B-dul. Mihail Kogălniceanu, Nr. 70-72, Sector 5, București, CIF 4221314, telefon: 021 314 69 80, fax:  021 310 49 88, e-mail: achizitii.publice@operanb.ro, în calitate de Autoritate contractantă, organizează procedură proprie pentru servicii sociale și alte servicii specifice cuprinse în Anexa 2 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, având ca obiect atribuirea contractelor de prestări servicii de mentenanță, supraveghere video și acces persoane.

1. Denumire contract: Servicii de mentenanță supraveghere video și acces persoane – CPV50610000-4

2. Descrierea contractului: Servicii de supraveghere video și acces persoane în sediul ONB. Serviciile vor fi achiziționate pentru perioada 01.05.2019-31.12.2019, cu posibilitatea prelungirii contractului, în conformitate cu art. 165, alin. (1) din HG nr. 395/2016. conform caietului de sarcini anexat.

3. Tip achiziţie: servicii

4. Sursa de finanţare: Bugetul de stat.

5. Tipul contractului:  Servicii de mentenanță supraveghere video și acces persoane.

6. Procedura aleasă: Procedură proprie pentru servicii sociale și alte servicii specifice cuprinse în Anexa 2.

7. Împărțire pe loturi: Nu.

8. Limba de redactare: limba română.

9. Valoare estimată achiziție: 72.400 lei fără TVA, pentru perioada 01.05.2019-31.12.2019, la care se adaugă valoarea estimată de 36.200 lei fără TVA pentru perioada 01.01.2020-30.04.2020.

10. Perioada de valabilitate a ofertelor este de 30 zile de la data limită de depunere a ofertelor.

11. Criterii de calificare: operatorii economici trebuie să îndeplinească cerințele minime legale privind desfășurarea activității de prestare a serviciilor a căror achiziție urmărește și experiența similară de minim 3 ani, prevăzute în documentația de atribuire. Garanția de bună execuție în cuantum de 5% din valoarea contractului de achiziție se constituie în termen de 5 zile lucrătoare de la data semnării contractului de achiziție. În cazul în care se suplimentează valoarea contractului de achiziție, contractantul are obligația de a completa garanția de bună execuție în corelație cu noua valoare a contractului de achiziție publică.

12. Criteriul de atribuire:  Prețul cel mai scăzut.

13. Modalitate întocmire ofertăOpis cu documentele. Oferta tehnică va fi întocmită conform Specificațiilor caietului de sarcini. Oferta financiară se va prezenta în lei fără TVA, respectiv cu prețul/oră pe fiecare post în parte cât și prețul pe numărul total de ore.

14. Data limită și locul de depunere al ofertelor: 17.04.2019, ora 13:00, la Registratura ONB.

15. Condiții de participare: Oferta tehnică și financiară, împreună cu formularele descărcate de pe site vor fi introduse în plicuri distincte, care vor fi sigilate și inscripționate corespunzător. Ambele plicuri vor fi introduse în alt plic sigilat, cu opisul documentelor. Pe plic se va scrie “A NU SE DESCHIDE ÎNAINTE DE DATA DE 17.04.2019, ora 13:00”. Plicurile vor fi însoțite de scrisoarea de înaintare și împuternicire (dacă este cazul). Ofertele depuse după termenul limită de depunere a ofertelor vor fi respinse. Ofertele care nu îndeplinesc cerințele și nu conţin documentele/formularele aferente fiecărei cerinţe vor fi respinse de autoritatea contractantă. Ofertantul desemnat câștigător va posta oferta în SEAP, în vederea finalizării procedurii prin mijloace electronice SEAP, în condiţiile în care acesta deţine cont, în caz contrar, achiziția se va finaliza offline prin transmiterea comunicărilor cu privire la rezultatul procedurii de atribuire. În cazul în care, prețul fără TVA, inclus în propunerea financiară depășește valoarea estimată comunicată în prezentul anunț de participare și nu există posibilitatea disponibilizării de fonduri suplimentare pentru îndeplinirea contractului de achiziție publică, autoritatea contractantă poate respinge oferta ca fiind inacceptabilă.

16. Pentru clarificări sau solicitări de informații suplimentare: Autoritatea contractantă va răspunde oricărei solicitări de clarificare pe site-ul propriu, la adresa operanb.ro într-o perioadă ce nu va depăși 2 zile lucrătoare de la primirea solicitării, dar numai în cazul solicitărilor primite în timp util, respectiv în primele 3 zile lucrătoare de la data publicării anunțului de participare. Autoritatea contractantă nu are obligația de a răspunde solicitărilor de clarificări care nu au fost trimise în timp util. Autoritatea contractantă nu răspunde pentru informațiile pe care operatorii economici le dobândesc din alte surse.

17. După finalizarea evaluării ofertelor, autoritatea contractantă va transmite în cel mult 2 zile lucrătoare, tuturor ofertanților, o comunicare în scris referitoare la rezultatul procedurii. Contestațiile se depun la Registratura ONB, în termen de 3 (trei) zile lucrătoare, începând cu ziua următoare luării la cunostință despre actul autorității contractante.

*Mai multe detalii aici:

*Puteți descărca Anexa 2 de aici:

*Puteți descărca formularele de aici: