Autoritatea contractantă: Opera Națională București, cu sediul în B-dul. Mihail Kogălniceanu Nr. 70-72, Sector 5, București, CIF 4221314 , telefon: 021 314 69 80, fax:  021 310 49 88, e-mail:  achizitiipublice_onb@yahoo.com

 1. Denumire contract: Servicii de pază și protecție
 2. Descrierea contractului: Servicii de pază și securitate a bunurilor și persoanelor, a evenimentelor ce vor avea loc în cadrul Operei Naționale București , conform caietului de sarcini anexat.
 3. Tip achiziţie: Procedură simplificată proprie pentru servicii din categoria celor din Anexa 2.
 4. Sursa de finanţare: Bugetul de stat.
 5. Tipul contractului:  Servicii de pază și protecție, cod CPV: 79713000-5.
 6. Împărțire pe loturi: nu.
 7. Perioada de valabilitate a ofertelor: 60 zile de la data limită de depunere a ofertelor.
 8. Valoarea estimată a achiziției: 70.000 lei, perioada contractului 01.03.2019 – 31.03.2019.
 9. Criterii de calificare: operatorii economici trebuie să îndeplinească cerințele legale privind desfășurarea activității de prestare a serviciilor a căror achiziție se urmărește și experiența similară minim 3 ani.
 10. Criteriul de atribuire:  Prețul cel mai scăzut.
 11. Termenul limită de depunere a ofertelor: 26.02.2019 ora 15:00.
 12. Adresa la care se transmit/depun ofertele: Ofertele se depun la sediul autorității contractante  Opera Națională București, b-dul Mihail Kogălniceanu Nr. 70-72, Sector 5 , București.
 13. Modalitatea de întocmire a ofertei: Opis cu documentele. Oferta tehnică va fi întocmită conform specificațiilor caietului de sarcini. Oferta financiară se va prezenta în lei fără TVA, respectiv cu prețul/ora pe fiecare post în parte cât și prețul pe numărul total de ore, conform formular nr. 17.
 14. Condiții de participare:  Oferta tehnică și financiară, împreună cu formularele descărcate de pe site vor fi introduse în plicuri distincte, care vor fi sigilate și inscripționate corespunzător. Ambele plicuri vor fi introduse în alt plic sigilat, cu opisul documentelor. Pe plic se va scrie “A NU SE DESCHIDE ÎNAINTE DE DATA DE 26.02.2019, ora 15:00”. Plicurile vor fi însoțite de scrisoarea de înaintare și împuternicire (dacă este cazul). Ofertele depuse după termenul limită de depunere a ofertelor vor fi respinse. Ofertele care nu îndeplinesc cerințele și nu conţin documentele/formularele aferente fiecărei cerinţe vor fi respinse de autoritatea contractantă. Ofertantul desemnat câștigător va posta oferta în SEAP, în vederea finalizării procedurii prin mijloace electronice SEAP, în condiţiile în care acesta deţine cont, în caz contrar achiziția se va finaliza offline prin transmiterea comunicărilor cu privire la rezultatul procedurii de atribuire. În cazul în care, prețul fără TVA, inclus în propunerea financiară depășește valoarea estimată comunicată în prezentul anunț de participare și nu există posibilitatea disponibilizării de fonduri suplimentare pentru îndeplinirea contractului de achiziție publică, autoritatea contractantă poate respinge oferta ca fiind inacceptabilă.

Pentru clarificări sau solicitări de informații suplimentare: se vor primi numai în scris și se vor înregistra la sediul achizitorului, dar numai în primele 3 (trei) zile de la data publicării anunțului de participare.

*Mai multe detalii aici:

*Descarcă mai jos formularele: