Autoritatea contractantă: Opera Națională București, cu sediul în Bdul. Mihail Kogălniceanu, Nr. 70-72, Sector 5, București, CIF 4221314, telefon: 021 314 69 80; fax:  021 310 49 88; e-mail:  achizitiipublice_onb@yahoo.com

 1. Denumire contract: Prestări servicii în instalații termice
 2. Descrierea contractului: Servicii specifice în instalații termice, pentru instalațiile existente în cadrul Operei Naționale București, conform Notei de fundamentare anexate
 3. Tip achiziţie: Achiziție directă
 4. Sursa de finanţare: Bugetul de stat
 5. Obiectul contractuluiCPV 45259300-0
 6. Împărțire pe loturi: Nu
 7. Perioada de valabilitate a ofertelor: 30 zile de la data limita de depunere a ofertelor
 8. Valoarea estimată a achiziției: 8400 lei cu TVA inclus, perioada contractului 01.10.2018 – 31.12.2018
 9. Criterii de calificare și selecție: operatorii economici trebuie să îndeplinească cerințele legale privind desfășurarea activității de prestare a serviciilor a căror achiziție se urmărește și experiența similară/vechime în activitatea de fochist, minimum 2 ani. Să cunoască obiectul de activitate al ONB. Constituie avantaj să mai fi lucrat la instalațiile termice ale ONB sau să aibă știință despre acestea.
 10. Criteriul de atribuire:  Prețul cel mai scăzut.
 11. Termenul limită de depunere aș ofertelor: 25.09.2018 ora 15:00
 12. Adresa la care se transmit/depun ofertele: Ofertele se depun la Registratura autorității contractante Opera Națională București, Bdul Mihail Kogălniceanu, Nr. 70-72, Sector 5 , București.
 13. Condiții de participare – Oferta tehnică și financiară vor fi introduse într-un plic sigilat și inscripționat corespunzător. Ofertele depuse după termenul limită de depunere al ofertelor vor fi respinse. Ofertele care nu îndeplinesc cerințele și nu conţin documentele/ formularele aferente fiecărei cerinţe vor fi respinse de autoritatea contractantă. Ofertantul desemnat câștigător va posta oferta în SEAP, în vederea finalizării procedurii prin mijloace electronice SEAP, în condiţiile în care acesta deţine cont, în caz contrar, achiziția se va finaliza offline prin transmiterea comunicărilor cu privire la rezultatul procedurii de atribuire. În cazul în care prețul fără TVA, inclus în propunerea fianciară depașește valoarea estimată comunicată în prezentul anunț de participare și nu există posibilitatea disponibilizării de fonduri suplimentare pentru îndeplinirea contractului de achiziție publică, autoritatea contractantă poate respinge oferta ca fiind inacceptabilă.

Pentru clarificări sau solicitări de informații suplimentare:  puteți contacta Serviciul Achiziții Publice, dar numai în primele 2  zile de la data publicării anunțului de participare. Telefon: 0766 602 260.

*Mai multe detalii aici: