OPERA NAȚIONALĂ BUCUREȘTI, cu sediul social în București, str. Mihail Kogalniceanu nr.70-72, sector 5, cod fiscal 4221314 având contul bancar RO10TREZ7055005XXX000159, reprezentată legal prin domnul Daniel Jinga, în calitate de Manager – director general, în calitate de autoritate contractantă, telefon: 021/314 69 80  adresa de mail: achizitii.publice@operanb.ro,  intenţionează să achiziţioneze prin achiziție directă, Servicii de formare și perfecționare profesionala, servicii  prevăzute în Anexa nr. 2 din Legea nr.98/2016, Cod CPV: 80530000-8 Servicii de formare profesională, conform specificațiilor Caietului de sarcini anexat.

Anunț

Caiet de sarcini

Formulare

Model contract