OPERA NAȚIONALĂ BUCUREȘTI, cu sediul social în București, str. Mihail Kogalniceanu nr.70-72, sector 5, cod fiscal 4221314 având contul bancar RO10TREZ7055005XXX000159, reprezentată legal prin domnul Daniel Jinga, în calitate de Manager – director general, în calitate de autoritate contractantă, telefon: 021/314 69 80  adresa de mail: achizitii.publice@operanb.ro,  intenţionează să achiziţioneze prin aplicarea Procedurii proprii, în conformitate cu prevederile art.111 alin. (1) din Legea nr. 98/2016- „(1)Procedura de atribuire prevăzută la art. 68 alin. (1) lit. h), aplicabilă în cazul serviciilor sociale şi al altor servicii specifice prevăzute în anexa nr. 2, este o procedură proprie, autoritatea contractantă având obligaţia respectării principiilor prevăzute la art. 2 alin. (2)”Servicii de cazare și masă pentru 1101 de persoane –LOT 1 privind organizarea Bucharest Opera Festival in perioada 04.06.2024 – 17.06.2024, servicii  prevăzute în Anexa nr. 2 din Legea nr.98/2016, Cod CPV: 55100000 – 1 Servicii hoteliere, conform specificațiilor Caietului de sarcini nr. 4315/21.05.2024 anexat.

Invitație de participare (.doc.pdf)

Caiet de sarcini

Formulare

Model contract

Clarificare din oficiu din 23.05.2024