Solicitare clarificare 1 la anunțul de participare servicii de pază și protecție- CPV 79713000-5

din data de 17.04.2019

1. Întrebare operator economic: “Criterii de calificare: Operatorii Economici trebuie să îndeplinească cerințe minime privind desfășurarea activității de prestare a serviciilor a căror achiziție se urmărește și experiența similară de minim 3 ani”?

●Răspuns autoritate contractantă: Conform art. 207 alin (1) din legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice cu completările și modificările ulterioare, “Autoritatea contractantă stabilește oferta câștigătoare pe baza criteriului de atribuire și al factorilor de evaluare precizați în invitația/anunțul de participare și în documentele achiziției, dacă sunt îndeplinite cumulativ următoarele condiții:

a. oferta respectivă îndeplinește toate cerințele, condițiile și criteriile stabilite prin anunțul de participare și documentele achiziției, având în vedere, dacă este cazul dispozițiile art.162;

b. oferta respectivă a fost depusă de un ofertant care îndeplinește criteriile privind capacitatea și, dacă cazul, criteriile de selecție și nu se află sub incidența motivelor de excludere”.

Dacă nu întruniți criteriile de calificare conform documentației de atribuire, oferta dvs. va fi respinsă ca fiind neconformă.

 

2. Întrebare operator economic: Se solicită certificat de atestare fiscală?

● Răspuns autoritate contractantă: Da, după evaluarea ofertelor.

 

3. Întrebare operator economic: Atestarea și înregistrarea în Revisal a personalului de specialitate (agenți) se prezintă doar în cazul în care ofertantul este declarat câțtigător?

● Răspuns autoritate contractantă: Atestatele și înregistrarea în Revisal a agenților de pază se prezintă în oferta tehnică, înainte de termenul limită de depunere a ofertelor.

 

4. Întrebare operator economic: Se solicită garanția de participare?

● Răspuns autoritate contractantă: NU.