NR. 6322/27.09.2022

ANUNT DE PUBLICITATE  LA ACHIZITIA DIRECTA DE INCHIRIERE SCENOTEHNICA SI ELEMENTE DÉCOR PENTRU OPERATA CRAI NOU DE CIPRIAN PORUMBESCU  ORGANIZATA DE OPERA NAȚIONALĂ BUCUREȘTI

1.OPERA NATIONALA  cu sediul în București, str.Mihail Kogalniceanu nr.70-72, sector 5, cod fiscal 4221314, în calitate de autoritate contractantă.

Telefon:

2.Tip anunt: Contract de achizitie publica care are ca obiect servicii inchiriere scenotehnica si elemente décor din Legea 98/2016.

3.Tip contract: Servicii  pentru evenimente

4.Denumirea achizitiei: servicii pentru evenimente constand in inchiriere scenotehnica si elemente decor pentru Opereta Crai Nou.

5.CPV: 79952000-2

6.Descrierea contractului: servicii inchiriere scenotehnica si elemente décor in conformitate cu specificatiile mentionate in caietul de sarcini.

7.Valoarea maxima estimata: 300.000 Ron  inclusiv TVA.

8.Perioada contract: Contractul se va incheia de la data de 29.09.2022 pana la data de 03.10.2022.

9.Actualizare pret contract : Ajustarea pretului este posibila numai in cazul in care au loc modificari legislative sau au fost emise de autoritatile locale acte administrative care au ca obiect instituirea,modificarea sau renuntarea la anumite taxe /impozite locale al caror efect se reflecta in cresterea/diminuarea costurilor pe baza carora s-a fundamentat pretul contractului.

10.Criterii de atribuire :pretul cel mai scazut,.

11.Termen limita de primire al ofertelor: 29.09.2022 ora 15.00.

12.Sedinta de deschidere a ofertelor : 29.09.2022 ora 16.00.

13.Informatii suplimentare : Documentatia de atribuireeste publicata pe site-ul Operei Nationale. .Alte informatii se obtin de la Serviciul Achizitii Publice sau prin solicitare prin e-mail la adresa :achizitii.publice@operanb.ro.

14.Sursa de finantare: Venituri proprii.

15.Adresa la care se transmit ofertele : OPERA NATIONALA  cu sediul în București, str.Mihail Kogalniceanu nr.70-72, sector 5, telefon 021/314 69 80 sau prin email la adresa achizitii.publice@operanb.ro. .

16.Limba in care trebuie redactata oferta : Limba romana.

17.Perioada de timp in care ofertatuntul sa isi mentina oferta: 3 luni de la data primirii ofertei. Nu se accepta depunerea de oferta alternative.

18.Procedura utilizata : Procedura simplificata proprie pentru atribuirea contractului ce are ca obiect prestarea de servicii din categoria celor incluse in Anexa nr. 2 din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice, respectiv Servicii pentru evenimente , cod CPV –79952000-2

Prevederi legale:

Procedura simplificata proprie reglementeaza situatiile in care incheierea contractelor de achizitie publica, care au ca obiect prestarea de servicii din categoria celor incluse in Anexa nr. 2 se realizeaza in baza prevederilor art. 101, alin. (2) din HG 395/2016: “Atunci când atribuie contracte de achiziţie publică/acorduri-cadru şi organizează concursuri de soluţii care privesc achiziţii publice ce au ca obiect servicii sociale şi alte servicii specifice a căror valoare estimată este mai mică decât pragurile corespunzătoare prevăzute la art. 7 alin. (1) lit. c) din Lege, autorităţile contractante pot organiza propriile proceduri simplificate de atribuire cu respectarea principiilor prevăzute la art. 2 alin. (2) din Lege.”

Conform procedurii simplificate proprii a autoritatii contractante, in functie de complexitatea contractului ce urmeaza a fi atribuit, aceasta va asigura perioada de timp necesara ca operatorul economic/operatorii economici sa obtina documentele necesare, sa fundamenteze, sa elaboreze si sa depuna ofertele pana la data si ora  limita mentionata in anuntul publicitar, publicat pe site, perioada care nu poate fi mai mica de 2 zile  din ziua publicarii/transmiterii anuntului in situatia in care  valoarea estimată este mai mică decât pragurile corespunzătoare prevăzute la art. 7 alin. (1) lit. c) din Legea 98/2016.

Autoritatea contractanta va efectua platile pentru serviciile  achizitionate , cu ordin de plata în contul de Trezorerie al furnizorului în termen de 30 (treizeci) de zile de la primirea facturii pentru prestarea lucrarilor. In mod exceptional, in cazul lipsei fondurilor bugetare disponibile, termenul de plata este de maximum 60 de zile calendaristice si se poate prelungi cu pana la 90 de zile, in contextul unor situaţii de urgenţă declarate de autorităţile statului (de exemplu în cazul pandemiei), conform art.5 din Legea nr. 72 de la data inregistrarii facturilor fiscale la sediul institutiei,insotite de proces verbal de receptie,prin ordin de plata in contul de trezorerie al prestatorului.

Atasam documentatia de atribuire compusa din :

Caiet de sarcini;