NR6281/26.09.2022

ANUNT DE PUBLICITATE  LA ACHIZITIA DIRECTA DE SERVICII DE CROITORIE PENTRU OPERETA CRAI NOU DE CIPRIAN PORUMBESCU  ORGANIZATA DE OPERA NATIONALA BUCURESTI

1.OPERA NATIONALA  cu sediul în București, str.Mihail Kogalniceanu nr.70-72, sector 5, cod fiscal 4221314, în calitate de autoritate contractantă.

Telefon:

2.Tip anunt: Contract de achizitie publica care are ca obiect servicii de croitorie din Legea 98/2016.

3.Tip contract: Servicii.

4.Denumirea achizitiei: Servicii de croitorie  pentru Opera Nationala.

5.CPV: 98393000-4 Servicii de croitorie.

6.Descrierea contractului: Servicii de croitorie efectuate in conformitate cu specificatiile mentionate in caietul de sarcini.Mentionam ca toate materialele necesare pentru realizarea serviciului sunt ale Prestatorului. Materialele vor respecta specificatiile tehnice din Caietul de sarcini.

7.Valoarea maxima estimata cu TVA: 180.000 Ron inclusiv TVA.

 8.Perioada contract: Contractul se va incheia de la data de 29.09.2022 pana la data de 03.10.2022.Prestatorul dupa finalizarea spectacolelor in data de 06.10.2022 va avea obligatia sa depoziteze costumele in depozitul propriu , pentru o perioada de 2 ani. In aceasta periaoada de 2 ani , Beneficiarul poate solicita costumele  ,printr-o instiintare scrisa, transmisa Prestatorului cu o luna inainte de data evenimentului (conform minuta Consiliului Administrativ nr.5540/30.08.2022).

Ofertantii vor transmite urmatoarele documente: Copii continand mentiunea ,,conform cu originalul” dupa actele firmei – CUI, Certificat constatator (obiectul contractului trebuie sa aiba corespondent in codul CAEN din certificatul constatator) si alte documente ce fac dovada prestarii acestui serviciu (autorizatii/certificate conform celor legale) – copie lizibila, stampilata, semnata de catre reprezentantul legal al ofertantului economic; Formularul de oferta precum si  informatii generale care sa contina datele de identificare ale operatorului economic; Propunerea tehnica se va intocmi in concordanta cu specificatiile caietului de sarcini

9.Actualizare pret contract : Ajustarea pretului este posibila numai in cazul in care au loc modificari legislative sau au fost emise de autoritatile locale acte administrative care au ca obiect instituirea,modificarea sau renuntarea la anumite taxe /impozite locale al caror efect se reflecta in cresterea/diminuarea costurilor pe baza carora s-a fundamentat pretul contractului.

10.Criterii de atribuire :pretul cel mai scazut,.

11.Termen limita de primire al ofertelor: 29.09.2022 ora 11.00.

12.Sedinta de deschidere a ofertelor : 29.09.2022 ora 12.00.

13.Informatii suplimentare : Documentatia de atribuireeste publicata pe site-ul Operei Nationale.Alte informatii se obtin de la Serviciul Achizitii Publice sau prin solicitare prin e-mail la adresa :achizitii.publice@operanb.ro.

14.Sursa de finantare: Venituri proprii.

15.Adresa la care se transmit ofertele : OPERA NATIONALA  cu sediul în București, str.Mihail Kogalniceanu nr.70-72, sector 5, telefon 021/314 69 80 sau prin email la adresa achizitii.publice@operanb.ro.  .

16.Limba in care trebuie redactata oferta : Limba romana.

17.Perioada de timp in care ofertatuntul sa isi mentina oferta: 3 luni de la data primirii ofertei. Nu se accepta depunerea de oferta alternative.

Autoritatea contractanta va efectua platile pentru lucrarile  achizitionate , cu ordin de plata în contul de Trezorerie al furnizorului în termen de 30 (treizeci) de zile de la primirea facturii pentru prestarea lucrarilor. In mod exceptional, in cazul lipsei fondurilor bugetare disponibile, termenul de plata este de maximum 60 de zile calendaristice si se poate prelungi cu pana la 90 de zile, in contextul unor situaţii de urgenţă declarate de autorităţile statului (de exemplu în cazul pandemiei), conform art.5 din Legea nr. 72 de la data inregistrarii facturilor fiscale la sediul institutiei,insotite de proces verbal de receptie,prin ordin de plata in contul de trezorerie al prestatorului.

Precizam ca autoritatea contractanta are obligatia de a realiza achizitia directa conform art. 43 din HG 395/2016. Achizitorul are deplina libertate in a selecta oferta/ofertele castigatoare fara a fi obligat sa anunte acest lucru celorlalti participanti. Prestarea serviciului se va efectua in baza unui contract transmis ulterior operatorului economic declarat castigator. Ofertele incomplete, respectiv actele firmei transmise dupa data si ora limita nu vor fi luate in considerare. In vederea intocmirii ofertei s-au atasat in continutul anuntului publicitar de unde pot fi descarcate: caiet de sarcini, formulare. Oferta declarata castigatoare va fi incarcata in catalogul SEAP de unde va fi achizitionata direct de catre ONB.

Atasam documentatia de atribuire compusa din :

Caiet de sarcini;

Formulare;

Deviz.