OPERA NAȚIONALĂ BUCUREȘTI, cu sediul social în București, str. Mihail Kogalniceanu nr.70-72, sector 5, cod fiscal 4221314 având contul bancar RO10TREZ7055005XXX000159, reprezentată legal prin domnul Daniel Jinga, în calitate de Manager – director general, în calitate de autoritate contractantă, telefon: 021/314 69 80  adresa de mail: achizitii.publice@operanb.ro,  intenţionează să achiziţioneze prin aplicarea Procedurii proprii, în conformitate cu prevederile art.111 alin. (1) din Legea nr. 98/2016- „(1)Procedura de atribuire prevăzută la art. 68 alin. (1) lit. h), aplicabilă în cazul serviciilor sociale şi al altor servicii specifice prevăzute în anexa nr. 2, este o procedură proprie, autoritatea contractantă având obligaţia respectării principiilor prevăzute la art. 2 alin. (2)”Servicii pentru realizare Efecte Speciale, Servicii de alpinism utilitar și Servicii de închiriere robot necesare spectacolului premieră Shrek Musicalul, servicii  prevăzute în Anexa nr. 2 din Legea nr.98/2016, Cod CPV: 79952000-2- Servicii pentru evenimente, structurate astfel:

  • Lot 1: 142.000,00 lei fără TVA Servicii pentru realizare Efecte Specialeconform descrierii din caietul de sarcini nr. nr. 4677/31.05.2024;
  • Lot 2: 42.792,30 lei fără TVA -Servicii de alpinism utilitar conform descrierii din caietul de sarcini pentru alpinism nr. 4674/31.05.2024;
  • Lot 3: 15.500,00 lei fara TVA Servicii de închiriere robot conform descrierii din caietul de sarcini pentru robot social utilitar PEPPER nr. 4680/31.05.2024;
  1. Pentru inscrierea si participarea la procedura, ofertantii vor depune in plic închis următoarele:

– Scrisoare de inaintare — Formular 1;

– Documentele de calificare, propunerea tehnica si propunerea financiara in plic sigilat, pe care se va scrie: OFERTA pentru Achiziția de ….Lot……….

Ofertele vor fi depuse la sediul OPEREI NAȚIONALE BUCUREȘTI, la Registratura instituției din Calea Plevnei nr. 61, sector 5, București, in intervalul orar de luni – vineri 08.00 – 16.00 sau pe adresa de mail:achizitii.publice@operanb.ro.

Data limita pentru depunerea ofertelor: 06.006.2024, ora 16.00.

Ofertele sunt declarate intarziate daca sunt transmise dupa data/ora limita de primire a ofertelor, respectiv data/ora de 06.006.2024, ora 16.00.

Anunț de participare

Formulare

Caiet de sarcini Lot 1

Caiet de sarcini Lot 2

Caiet de sarcini Lot 3

Draft de contract